Julkaisut ja tutkimukset


2019

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisy kouluissa ja oppilaitoksissa, Opetushallituksen raportti: 2019-2023

Maailman turvallisinta maata tekemässä. Sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanoraportti 2019-2023

Sisäministeriön kansallisen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman arviointi 5.4.2019. Kinnunen Samuli; Partanen Elli: 2019-2023

Poliisin ennalta estävän toiminnan strategia vuosille 2019-2023


2018

Vihainen nainen – Hyvä, paha aggressio Tekijät: Pruuki, Heli, Ketola-Huttunen, Terhi, Kirjapaja 2018

Mitä enemmän länsimaissa puhutaan väkivaltaisen ekstremismin ehkäisemisestä, sitä kovemmin yritetään oppia tunnistamaan tekijöitä ennen iskuja. Docventuresin tekijät yrittävät kiivaasti ymmärtää, mistä moinen pahuus kumpuaa: Ylen artikkeli aiheesta

Oikeusministriön Arviomuistio rikoslain viimeaikaisesta kehityksestä ja tulevista kehitystarpeista. Muistio:

Arja Konttila, Mikko Aaltonen, Sasu Tyni: Väkivaltarikollisten oma-ohjelman tehokkuuden ja vaikuttavuuden arviointi uusintarikollisuuden näkökulmasta. Analyysi:

Pohjoismaiset toimintamallit nuorten hyvinvoinnin edistämisessä ja rikosten ehkäisyssä. Julkaisu

Miialiila Virtanen & Janne Kivivuori: Radikaisoitumisen ehkäiseminen rikosseuraamisalalla. Katsaus

Janne Kivivuori, Mikko Aaltonen, Matti Näsi, Karoliina Suonpää & Petri Danielsson: Kriminologia


2017

Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden strategia, lokakuu 2017:
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80782

Väkivaltaisen extremismin tilannekatsaus 1/17
http://intermin.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-324-123-7

Opinnäytetyö; Työhyvinvointi ja motivaatio järjestölähtöisessä väkivaltatyössä. Myllyniemi Piitu, Uusi-Hallila Fanni, Laurea ammattikorkeakoulu, sosionomikoulutus, rikosseuraamusala. 2017.
https://www.theseus.fi/handle/10024/12/browse?type=author&value=Uusi-Hallila%2C+Fanni

Linkki rikoksentorjuntaneuvoston ylläpitämään arviointitutkimuksen tietokantaan. Tietokannan tarkoitus on koostaa kotimainen rikoksentorjunnan arviointitutkimus yhteen helppokäyttöiseen tietokantaan.
http://rikoksentorjunta.fi/fi/index/neuvosto/organisaatio/tutkimusjaosto/
rikoksentorjuntatutkimuksentietokanta

Masentuneilla nuorilla on kohonnut riski väkivaltarikokseen. Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimuksen tulokset osoittivat, että verrattuna väestöön 15-25-vuotiailla masentuneilla nuorilla oli kohonnut riski väkivaltarikokseen. Tutkimus ulottuu vuoden 2020 loppuun.
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kansallinen-syntymakohortti-1987


2016

Naisten tekemä väkivalta. Emmi Lattu, väitöskirja. Tampereen yliopisto 2016.
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/99101/978-952-03-0138-5.pdf?sequence=1


2015

Syrjintä, polarisaatio, nuoriso ja väkivaltainen radikalisoituminen
Syponur-väliraportti
Karin Creutz & Juha Saarinen & Marko Juntunen
http://sockom.helsinki.fi/info/notat/notat_1505.pdf

Syylliseksi kirjoitettu. Ulvilan surman uutisointia paperilla ja verkossa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9908-1


2014

Aaltonen, Mikko & Ville Hinkkanen: Katuväkivaltatyön vaikuttavuus: HelsinkiMission Aggredi-ohjelman arviointi. OPTL:n verkkokatsauksia 40/2014.
http://hdl.handle.net/10138/152599

Kodin ulkopuolinen väkivalta ja siinä tehtävä työ Oulun seudulla
Syksy 2014, Mari Karttunen Via Vis – Väkivaltatyön hanke, Oulun Seudun Setlementti ry

Auttamista, vaikuttamista, asiantuntemusta
Järjestöjen monet roolit kriminaalityössä, Janika Lindström ja Kimmo Kumlander (toim.) 2014
https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2014/11/Jarjestojen-monet-roolit-kriminaalityossa.pdf


2013

Kehityskulkuja ja väliintuloja
Ekologinen näkökulma vakavan väkivallanteon tehneiden nuorten
sosioemotionaalisen terveyden kehitykseen
Hoitotieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto 2013. Minna Rytkönen.
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1174-2/urn_isbn_978-952-61-1174-2.pdf

Via Vis – Väkivaltatyön kuvaus
Via Vis – Väkivaltatyön hanke – Kati Kaarlejärvi ja Pasi Malinen
Elokuu 2013


2012

Kekki, Tuula & Salakka, Petri. 2012. Aggredi – Väkivalta ei ole mulle mikään ongelma. Helsinki: Aggredi.
http://www.helsinkimissio.fi/filearc/65_aggredi_web.pdf

Laine, Markus & Tuominen, Martti. 2012. Ne ymmärtää katujen todellisuutta – Kokemuksia toisenlaisesta väkivaltatyöstä. Kvartti 1/2012. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus. (sisältyy myös em. Kekin & Salakan julkaisun verkkoversioon)

Miksi nuori surmaa?
Yhteenveto nuorten tekemistä suunnitelmallisista henkirikoksista ja niiden taustoista.
Sisäasiainministeriön julkaisuja 44/2012


2011

Koulusurmat, Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy
Suomalaisen tiedeakatemian kannanottoja 2 • 2011
Raija-Leena Punamäki – Kirsi Tirri – Petri Nokelainen – Mauri Marttunen
http://www.acadsci.fi/kannanottoja/koulusurmat.pdf

2010

Kauhajoen koulusurmat 23.9.2008. Tutkintalautakunnan raportti
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-466-969-6