Työmme

Aggrediin asiakkaat ohjautuvat pääosin viranomaisten kuten vankiloiden, yhdyskuntaseuraamustoimistojen, poliisin ja lastensuojelun jälkihuollon kautta. Lisäksi projektiin ohjautuu asiakkaita useista järjestöistä, mielenterveys- ja päihdepalveluista sekä oppilaitoksista.

Asiakas voi myös itse ottaa yhteyttä Aggrediin ja tulla käymään luonamme Savonkadulla.

Aggredin asiakastyö on suunnitelmallista sekä terapeuttisesti orientoitunutta hoidollista työtä. Siinä käytetään työmenetelmiä, joissa kunnioitetaan asiakkaan omaa totuuden määrittelyä ja sen muokkautumista vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Tarkoituksemme tai tavoitteemme ei ole kertoa asiakkaalle, mikä on oikein tai väärin. Asiakkaan elämäntapojen tuomitseminen veisi onnistumisen edellytykset. Aggredissa asiakkaalla on usein ensimmäinen tilaisuus kertoa oma tarinansa ilman seurausten pelkoa. Aggredissa asiakkaalla on mahdollisuus kokea, että työntekijät ymmärtävät hänen elämäänsä ja katujen todellisuutta.

Aggredin kohderyhmää ovat myös väkivallantekoja suunnittelevat asiakkaat, jotka vakavimmillaan voivat suunnitella koulusurmaa tai joukkosurmaa. Tässä kohderyhmässä Aggredi ottaa vastaan myös alaikäisiä asiakkaita.

Aggredi ei työskentele perhe-, pari- ja lähisuhdeväkivaltaan tai seksuaalirikoksiin syyllistyneiden asiakkaiden kanssa.

Kansainvälisyys

Aggredi on ollut mukana kehittämässä Radinet-toimintamallia, jossa tuetaan radikalisoituneiden henkilöiden irrottautumista väkivallasta ja väkivaltaisten ryhmien vaikutuksesta. Samankaltaisia exit-malleja on käytössä myös muualla Euroopassa. Toiminta on suunnitelmallista, yksilöön kohdistuvaa ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Tavoitteena on saada osallistuja luopumaan tai pidättäytymään aatemaailmalla perustellusta väkivallan käytöstä. Radinet oli osa Euroopan komission ylläpitämää Radicalisation Awareness Networkin Exit-työryhmää.

Radinet exit-toiminta käynnistettiin Oulussa Vuolle Setlementin koordinoimana vuonna 2016. Hankkeelle haettiin jatkorahoitusta, mutta rahoitusta ei jatkettu, ja toiminta päättyi vuoden 2018 lopussa.

Aggredissa pidetään tärkeänä tutustua väkivaltatyön muotoihin ja väkivallan ilmiöihin myös muualla kuin Suomessa. Näin kotimaassa tehtävä asiakastyö pystyy  vastaamaan uusiin väkivaltailmiöihin. Aggredi-hankkeen kehittämiseksi tarvitaan tietoa kansainvälisistä väkivaltatyön hankkeista ja menetelmistä.

Aggredi on mukana  Euroopan Unionin rahoittamassa RAN EXIT -työryhmässä, jossa kerätään ja jaetaan hyviä käytäntöjä väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisemisessä Euroopassa.

Suomi poikkeaa muista maista varsinkin koulusurman uhkaajiin kohdistuvassa työssä, joihin muissa maissa ei ole juurikaan keskitytty. Asiakastyö tällä alueella on Euroopanlaajuisesti ainutlaatuista, samoin kuin yksilöllinen ja kodin ulkopuolisiin väkivallantekijöihin keskittynyt hoidollinen väkivaltatyö. Useissa muissa Euroopan maissa työ väkivallantekijöiden parissa on lähinnä mentorointiin ja vertaistukeen pohjautuvaa toimintaa ja keskittynyt yksilöiden sijaan usein taustalla vaikuttaviin ilmiöihin, kuten ääriliikkeisiin ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja siitä irtaantumiseen.

Kansainvälinen yhteistyö kasvattaa Aggredin asiantuntemusta. Yhteistyön avulla löydetään uusia keinoja ennaltaehkäistä yksilöiden liittymistä ääriliikkeisiin tai järjestäytyneisiin rikollisryhmiin ja lisätään ymmärrystä mekanismeista, jotka vaikuttavat rikollisjengeistä irtaantumiseen.