Isän näköinen

Isän näköinen -hanke  oli Setlementtiliiton ja Miessakkien yhteinen kaksivuotinen hanke, joka päättyi heinäkuun lopussa 2020. Kuopiossa hanke teki yhteistyötä Setlementti Puijolan Tyttöjen Talon, Kompassin ja Tarinan vastaanottokeskuksen kanssa.

Hankkeen tavoite oli vahvistaa miesten asemaa tasavertaisena kasvattajana ja vanhempana. Hanke suunnattiin isille, jotka ovat työelämän ulkopuolella sekä eri tavoin haastavassa elämäntilanteessa.

Erityisenä kohderyhmänä olivat sosiaali-, terveys- opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään isiä, joiden vanhemmuuden rooli on muutostilanteessa esimerkiksi työttömyyden, mielenterveyden haasteiden tai yksinhuoltajuuden vuoksi.

Hankkeen aikana järjestettiin muun muassa 84 koulutusta, joissa oli yhteensä 2100 osanottajaa. Hankkeen työntekijät toteuttivat Isä työkirjan, joka on edelleen luettavissa Isän näköinen -nettivuilla. Pääset sivuille tästä linkistä.

Isätyölle on maassamme tarve. Modernissa ja monin tavoin tasa-arvoisessa yhteiskunnassamme elävät yhä vahvat ennakkoasetelmat lapsiperhearkea ja työelämää kohtaan. Äidit nähdään ensisijaisena hoivaajana, ja miehiltä odotetaan suurempaa vastuuta perheen elättämisestä. Monet vanhemmuutta tukevat palvelumme ovat rakentuneet niin, että äitien on luontevampi käyttää niitä. Isät syrjäytyvät usein tahtomattaan tasavertaisesta vanhemmuudesta.

Sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan naisvaltaisuus tuo oman haasteensa miesten ja isien kanssa tehtävään työhön. Vertaisuuden puute ja ulkopuolisuuden kokemus voivat rajoittaa isien osallistumista tarjottuihin palveluihin. On hyvä tiedostaa, että osalle isistä tämä voi olla este osallistumiselle ja tuen saamiselle.

Sitoutunut isyys vaikuttaa mieheen myönteisesti: itsetunto vahvistuu, mies kokee enemmän myönteisiä tunteita kuten iloa, ylpeyttä ja rakkautta, empaattisuus lisääntyy ja itsekkyys vähenee. Isän hyvä itsetunto ja luottamus itseensä vanhempana auttaa luomaan avoimen ja turvallisen suhteen lapseen.

Sitoutuminen isyyteen lisää myös miesten ja naisten välistä tasa-arvoa työelämässä miesten perhevapaiden lisääntyessä. Se lisää isien kotiin jäämisen kulttuurista hyväksymistä.

Hankkeen yksi tavoite oli tukea isien keskinäistä vertaisuuden tunnetta kehittämällä isäryhmiä yhdessä alueellisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Ryhmissä keskenään samankaltaiset taustat omaavat isät pääsivät luottamuksellisessa ja luontevassa ympäristössä keskustelemaan isyydestä, isänä olemisesta ja siihen liittyvistä iloista sekä haasteista.

Ryhmät voivat juurtua yhteistyökumppanien toimintaan pysyviksi isätoiminnan muodoiksi työntekijöiden tai vapaaehtoisten vetäminä. Näin isien vertaisuuden tukeminen ei rajoitu vain hankkeen toimintavuosiin.

Lisäksi hankkeessa kehitettiin isien kohtaamista isätyön suunnitelmalla, jota Kuopiossa olivat tekemässä neuvola, kouluterveydenhuolto ja yksi päiväkoti. Isätyön suunnitelmalla kartoitettiin isien kokemuksia palveluista ja niiden pohjalta kokeiltiin isien osallisuuden edistämiseksi joitain helposti toteutettavia käytännön toimenpiteitä.

Hanketta rahoittivat Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR).