Hankkeet

Työmme maahan muuttaneiden kanssa

Toteutamme Puijolassa vuoden 2022 loppuun Sarah-hanketta sekä 2022 syksyyn asti GBV-Tuva-hanketta. GBV on lyhenne sukupuolistuneesta väkivallasta (Gender-Based Violence).

Molemmissa hankkeissa järjestämme maahan muutta­neille tytöille ja naisille henkilökohtaisia kohtaamisia sekä ryhmätoimintaa.

Ammatillisissa ja luottamuksellisissa tapaamisissa voimme käsitellä väkivaltaa tai väkivallan uhkaa. Kuljemme vierellä, kun väkivallan kokemuksista tullaan tietoiseksi, niitä prosessoidaan ja kun niistä selvitään.

Sukupuolistuneen väkivallan kokemuksia ovat muun muassa kunniaan liittyvä väkivalta, seksuaalinen väkivalta, ihmiskauppa, sukuelinten silpominen, pakkoavioliitto, lähisuhdeväkivalta sekä häirintä ja ahdistelu.

SARAH-hankkeessa tuemme maahan muuttaneita naisia

Kansainvälisen SARAH-hankkeen nimi tulee sanoista safe, aware, resilient, able ja heard. Hanketta toteutetaan Puijolan lisäksi Kreikassa, Italiassa ja Saksassa. Hanketta koordinoi Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti Heuni.

SARAH-hanke rahoitetaan Euroopan Unionin Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmasta.

Tavoitteemme on lisätä tietoa sukupuolistuneesta väkivallasta sekä väkivaltaa kokeneiden oikeuksista. Nostamme esille myös haasteita, joita maahan muuttaneet kohtaavat tavoitellessaan heille kuuluvaa tukea.

Pyrimme ratkaisemaan naisten erityisen haavoittuvaan asemaan liittyviä haasteita, jotka nousivat esille aiemmassa CCB-GBV-hankkeessamme, josta voit lukea enemmän tämän sivun alareunasta.

Vaikuttavuuden arviointi sukupuolistunutta väkivaltaa kokeneiden tukemistyössä

Idea vaikuttavuuden arvioinnin kehittämisestä syntyi hankkeen ammattilaisten tarpeesta pyrkiä varmistamaan, että sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa kohdanneiden maahanmuuttajataustaisten naisten tukemistyössä kuullaan naisten oma ääni. Tämän idean pohjalta luotiin menetelmä työn laadun parantamiseen ja toiminnan vaikuttavuuden mittaamiseen. Menetelmä koostuu neljästä työkalusta: 1) taustatietojen kerääminen tuensaajista ja palveluiden saatavuudesta, 2) tuensaajan resurssien ja tarpeiden kartoittaminen, 3) palautteen kerääminen palveluista sekä 4) ammattilaisten itsearvioinnin tukeminen. Menetelmä on saatavilla englanniksi, saksaksi, italiaksi, kreikaksi ja suomeksi.

Podcastsarja: ”Your mess will become your message – Speak up!”

SARAH-podcasteissa maahan muuttaneet naiset keskustelevat sukupuolistuneesta väkivallasta ja rohkaisevat myös kuulijoita puhumaan. Sarja koostuu neljästä uniikista podcastistä, joissa keskustellaan arabiaksi, somaliaksi, farsiksi ja englanniksi. Podcastit ovat kuunneltavissa Soundcloudissa sekä Spotifyissa. Podcastit voivat toimia keskustelunavauksena. Niitä jaettaessa yksittäisille henkilöille tulee kuitenkin varmistaa, ettei se lisää väkivallan uhkaa. Sähköpostiin tai laitteen muistiin jäävä linkki voi olla turvallisuusriski, ja tarpeen vaatiessa tulee neuvoa, miten se poistetaan.

GBV-Tuva-hankkeessa tuemme turvapaikanhakijoita

GBV-Tuva-hankkeessa työskentelemme turvapaikanhakijanaisten ja -tyttöjen kanssa.

Hankkeen tavoite on edistää turvapaikkaa hakevien naisten ja tyttöjen sukupuolistuneen väkivallan kokemusten tunnistamista, väkivallan puheeksi ottamista ja antaa ammattilaisille työkaluja tarjota tukea väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille.

Väkivallasta tietoiseksi tuleminen on tärkeää, jotta tyttöjen ja naisten kokemukset eivät jää näkymättömiksi ja jotta väkivallan kokemukset eivät jäisi tunnistamatta. Väkivallan kokemukset voivat olla peruste oleskeluluvan saamiselle.

Olemme tukena, kun naiset pohtivat mahdollisuuksiaan kertoa kokemastaan väkivallasta. Työmme on kahdenkeskisiä kohtaamisia tyttöjen ja naisten kanssa. Lisäksi järjestämme ryhmätapaamisia vastaanottokeskuksissa asuville naisille. Kerromme työstämme ja mahdollisuuksista saada tukea.

Järjestämme ammattilaisille intensiivikoulutusta. Tavoite on lisätä uskallusta tunnistaa ja kohdata sukupuolistunutta väkivaltaa kokeneet turvapaikanhakijat ja tämän myötä tarjota heille tukea.

Hankkeessa on luotu materiaalipankki, johon on koottu monipuolisesti tietoa ja työkaluja sukupuolistuneen väkivallan teemojen käsittelyyn.

Teemme GBV-Tuva-työtämme Euroopan Unionin Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) rahoituksella. Kumppanimme hankkeessa on Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti Heuni.

Tutkimus paljasti: naiset eivät tule nähdyiksi

Työmme oli vuosina 2018-2019 osa EU:n REC-ohjelmasta rahoitettua tutkimus- ja kehittämishanketta CCM-GBV (Co-creating a Counselling Method for Refugee Women GBV Victims), jota toteutettiin kuudessa EU-maassa. Puijolan lisäksi GBV-työtä tehtiin Saksassa, Kroatiassa, Italiassa, Kreikassa ja Kyproksella.

GBV-hankkeen aineistosta julkaistiin Euroopan mittakaavassakin ainutlaatuinen tutkimus suosituksineen. Tutkimus etsii syitä sille, miksi pakolaisnaiset eivät tule nähdyiksi ja kuulluiksi väkivallan uhreina ja jäävät näin ilman heille kuuluvia oikeuksia. Pääset lukemaan tutkimuksen tästä linkistä.

Tästä linkistä pääset lukemaan lisää CCM-GBV -projektista sekä sen uniikista tutkimusaineiston keruumenetelmästä. Lisäksi voit vilkaista projektissa luotua käsikirjaa, tutkimustuloksia sekä tutkimustulosten pohjalta luotuja suosituksia. Suomenkielinen käännös käsikirjasta löytyy täältä.

Hankkeessa luotiin myös koulutusopas ”Sukupuolistunut väkivalta ja pakolaisnaiset”. Suomenkielisen oppaan löydät täältä.

Hankkeen kaikki materiaalit löytyvät useilla eri kielillä hanketta koordinoineen, saksalaisen Solwodin verkkosivuilta.

Anni Lantta
Sanni
Mäkinen

Hankekoordinaattori
Sarah- ja GBV-Tuva-hankkeet
puh. 050 368 8906